Opintojen mitoituslaskuri

Opintokeskusten yhteistä mitoituslaskuria voi käyttää koulutusten suunnitteluun. Sitä suositellaan käytettväväksi erityisesti kun koulutuksia halutaan suunnitella osaamisperustaisesti ja opintopisteyttää vietäksi kansalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin.

Mitoituslaskurilla voit laskea, miten paljon aikaa osallistujalle on varattava koulutuksen suorittamiseen (esim. lähiopetus ja oppimistehtävät)  Tämä osallistujan työmäärä ilmoitetaan opintopisteinä. 

1 op = 27 tuntia osallistujan työtä.  
(Tämä on eri asia kuin valtionosuuden suoritteeseen liittyvät kouluttajan opetustunnit.) 

Kertoimessa näkyy oletuskerroin, mutta opintokeskus halutessaan voi muuttaa kerrointa ylös- tai alaspäin tarvittaessa. Oletuskertoimet ja niiden suuruus perustuvat viitteelliseen EQF4-5 tasoon.

Työskentelymuodot                       Yksikkö         Kerroin         Opiskelutunnit

1.Luennot                                              tuntia                1,5                           
Osallistuja osallistuu livenä luennolle tai katsoo luennosta tehdyn tallenteen.

2. Toiminnallinen opetus             tuntia                2,00 
Osallistuja osallistuu opetukseen, jossa käytetään toiminnallisia menetelmiä (esim. ryhmä- ja parityöt).

3. Harjoittelu                                      tuntia                2,00
Osallistuja suorittaa ohjatun koulutukseen liittyvän harjoittelun. 

4. Lukeminen (helppo)                   sivua                  0,05 
Osallistuja suorittaa annetun lukemistehtävän. Teksti on helposti omaksuttavaa ja yleistä kieltä.

5. Lukeminen (vaativa)                  sivua                  0,11 
Osallistuja suorittaa annetun lukemistehtävän. Teksti sisältää vieraita käsitteitä tai on vieraskielinen.

6.Kirjallinen tuotos                         sivua                  1,00

Osallistuja suorittaa annetun kirjallisen tehtävän (esim. essee, oppimispäiväkirja) 

7. Verkkokeskustelu                       tuntia               1,00 
Osallistuja suorittaa annetun verkkokeskustelutehtävän.

8.Muu tehtävä/tuotos                   tuntia               1,00
Osallistuja suorittaa muun annetun tehtävän tai tuottaa tuotoksen (esim. käsityö, ruoka)

9. Työvälineet ja sovellukset     tuntia                1,00 
Osallistuja tutustuu teknisesti koulutuksessa käytettäviin työvälineisiin ja sovelluksiin (esim. verkko-oppimisympäristö, Teams, Zoom)

10. Oman osaamisen arviointi tuntia               1,00
Osallistuja arvioi omaa osaamistaan suhteessa koulutuksen osaamistavoitteisiin.

11. Tyhjä kenttä                                avoin                  avoin
Tähän kenttään voi kirjata jonkin koulutuksessa oleellisen työskentelymenetelmän, joka halutaan mitoittaa erikseen (esim. simulaatio, draama)                     

Yhteensä  esim                                                                                                        27h =1op

Opintokeskukset ry:n mitoituslaskurin perustuu Opintokeskus Siviksen käytössä olevaan opintojen mitoituslaskuriin. Lähteinä ovat toimineet:

https://teaching.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opiskelijan-tyomaaran-mitoitus-ja-opintopisteet

https://sites.tuni.fi/korkeakouluopettajanitseopiskelu/opintojen-mitoitus/

http://bcbu.oulu.fi/Syomitja.pdf

Opintokeskukset julkaisee vuoden 2022 alussa kattavan oppaan opintojen osaamisperustaisesta suunnittelusta, e-perusteista, koulutusten arvioinnista sekä opintojen teknisestä viemisestä Koskeen (Kansallinen opinto-ja koulutusrekisteri).  Tällä hetkellä apuna osaamisperustaiseen koulutussuunnitteluun voi käyttää allaolevaa opasta. 

Koskeen vietäviä koulutuksia on alettu suunnittella ja toteuttaa opintokeskuksissa syksyllä 2021.  Kehitämme ja koulutamme sekä itseämme että jäsenjärjestöjämme aiheen tiimoilta aktiivisesti tällä hetkellä.

Päivitetty 25.10.2021