Lausunnot

Opintokeskukset ry osallistuu vapaan sivistystyön, aikuiskoulutuksen, järjestöjen ja kansalaisyhteskunnan teemojen yhteiskunnalliseen käsittelyyn. 

Lausunnot: 

Lausunto vapaasta sivistystyöstä annetun lain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja puoluelain muuttamisesta sekä luonnoksesta vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta 7.9.2023

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi 25.3.2021

Lausunto luonnoksesta selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistustarpeista 12.3.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi 22.1.2021