Lausunnot

Opintokeskukset ry osallistuu vapaan sivistystyön, aikuiskoulutuksen, järjestöjen ja kansalaisyhteskunnan teemojen yhteiskunnalliseen käsittelyyn. 

Lausunnot: 

Lausunto: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028 ( VNS 2/2024 ) 30.4.2024

Lausunto: Laatusuositus aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024-2027 ( VN/33155/2021) 15.11.2023

 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 2 ja 9 d §:n ja puoluelain 8 ja 8 a §:n muuttamisesta 24.10.2023

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (VN/8329/2023) 23.10.2023 

Lausunto:  hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 (HE 41/2023) sekä valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027 (VNS 1/2023) 18.10.2023

Lausunto: Vapaan sivistystyön kansallisten perustaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien luonnoksesta 3.10.2023

Lausunto vapaasta sivistystyöstä annetun lain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja puoluelain muuttamisesta sekä luonnoksesta vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta 7.9.2023

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi 25.3.2021

Lausunto luonnoksesta selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistustarpeista 12.3.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi 22.1.2021